Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp - LXPRF

TANKY CO., LTD

Rơ le bảo vệ điện áp

Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp - LXPRF
  • Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp - LXPRF

Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp - LXPRF

Cố định thông số thấp áp và thời gian ( Under 2%, (t) ~ 100ms)

Product code : LXPRF

Brand : BROYCE CONTROL

Prices : Contact
Description :

Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp - LXPRF  

Hotline: 0911622062

Hotline

Hotline

0947663278